OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ŚMIECI

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD „Słoneczna Polana” jeszcze raz przypomina, że na naszym ogrodzie obowiązuje segregacja śmieci dotyczy to wszystkich działkowców!!!


MONITORING


Zarząd ROD „Słoneczna Polana” w oparciu o przepisy § 22 Regulaminu ROD, realizując liczne sygnały, mając na uwadze problemy z dodatkową i kosztowną wywózką śmieci oraz poprawą gospodarki odpadami, w pierwszej kolejności monitoruje miejsca wyrzucania śmieci
nie tylko przez działkowców. Kamera wszystko widzi, ale niestety zdarzają się nieodosobnione przypadki wrzucania do kontenera niewłaściwych śmieci lub obok pojemnika podrzucania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, puszek po farbach, gruzu, drzwi, okien czy starych mebli, opon, papy, eternitu, lodówek, pralek, telewizorów, szmat, gałęzi ściętych drzew, skoszone trawy, liście, krzewy itp.

Firma odbierająca odpady z naszego ogrodu nie zabiera śmieci, znajdujących się obok kontenera i za ewentualny dodatkowy wywóz naliczane są bardzo wysokie opłaty pieniężne!!! 

Regulamin ROD w § 42 (Kompostownik) zawiera jednoznaczny zapis zabraniający wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Każda działka musi być wyposażona w KOMPOSTOWNIK, a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, w szczególności pochodzące z działki części roślin, ścięte trawy, liście, gałęzie drzew i krzewów rozdrobnione własnym staraniem itp.

Przypominamy, że wszystkich przebywających na obszarze rodzinnego ogrodu działkowego, w tym Gości – osoby trzecie, jak każdego działkowca obowiązuje godne zachowanie i postępowanie, obowiązek poszanowania przepisów powszechnie obowiązujących, a także ustawy o ogrodach działkowych oraz regulaminu stowarzyszenia ogrodowego.

   Zarząd ROD
 „Słoneczna Polana