Członkostwo

Działkę w ROD możemy nabyć w następujący sposób:

1. W drodze przeniesienia prawa do działki – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa.
Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. UWAGA: Podpisy pod umową przeniesienia praw do działki musza być poświadczone notarialnie.
Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy oraz deklarację członkowską.

Wzory dokumentów:
Umowa przeniesienia prawa do działki – POBIERZ
Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki – POBIERZ
Deklaracja członkowska – POBIERZ

2. Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy Zarząd ROD posiada wolną działką.
W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), wówczas zawiera umowę dzierżawy działkowej z osobą ubiegającą się o działkę.

Wzory dokumentów:
Umowa dzierżawy działkowej – POBIERZ
Umowa dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem – POBIERZ
Deklaracja członkowska – POBIERZ

3. Wstępując w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca.
W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę.

Wzory dokumentów:
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku – POBIERZ
Deklaracja członkowska – POBIERZ